Kamphaeng Saen Hospital Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศภายในหน่วยงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน เรื่องเขตควบคุมวินัยจราจร 29 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 26 ส.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 26 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยด้านบริการทางการแพทย์ 15 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 12 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" 10 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ระเบียบค่าห้องพิเศษปี 2564 6 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
ระบบป้องกัน หรือตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) 15 พ.ย. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2563 15 พ.ย. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลกำแพงแสน 30 ต.ค. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Complete Blood Count :CBC) จำนวน 24,000 ชุด 1 ต.ค. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบ สมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Complete Blood Count :CBC) 18 ก.ย. 2562 Click to view news file(s)
ร่างประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ(Complete Blood Count :CBC) 11 ก.ย. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลกำแพงแสน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพแสดงไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๐ เครื่อง ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (๑๘นิ้ว/นาที) จำนวน ๑๓ เครื่อง ๔. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘นิ้ว/ นาที) จำนวน ๒ เครื่อง ๕. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๓ เครื่อง ๖. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป จำนวน ๖ เครื่อง ๗. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑๖ เครื่อง ๘. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonpathom.go.th หรือ www.๑๑๒๙๗hospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๒๘-๑๖๘๗ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดนครปฐม ผ่านทางอีเมล์ jarussri.k@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยจังหวัดนครปฐมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonpathom.go.th หรือ www.11297hospital.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (นายสมชาย เจนลาภวัฒนกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 29 ส.ค. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่แผนการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ส.ค. 2562 Click to view news file(s)
เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการเบิกจ่าย วัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 ก.ค. 2562 Click to view news file(s)

Page 10 of 18

ประกาศทั่วไป

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ออกตรวจผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต. บ้านหนองจิก ณ สถานีอนามัยบ้านหนองจิกกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคเงิน คุณสมภพ เลาศรีรัตนชัย และครอบครัว หนองกร่าง 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคผ้าห่ม คุณลุงแก้ว ดำรงวาจาสัตย์ 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ที่ขอมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 490ml. จำนวน 792 ขวด 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จมาเปิดงาน “ เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๔” 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่7 (7th Service Plan Sharing) : New Normal Health System วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงินเข้าร่วมการประชุม 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา "Safe practice: Situation & Concerns" เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ CU-RoboCovid ได้รับมอบหมายให้ผลิต และส่งมอบ ชุด ”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจัดงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน การบริหารผู้ป่วย โรคข้อไหล่ติด Frozen shoulder โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 6

ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ผลการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา (09/06/2565) 9 มิ.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 6 มิ.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 23 พ.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 3 พ.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 22 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 22 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 20 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(เดือนเมษายน65) 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 5 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงาน(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา 29 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประกาศตำแหน่งพนักงานพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2565 25 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)

Page 1 of 5