Kamphaeng Saen Hospital Banner

ITA

รายงานปี 2565

ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1.1 มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
1.2 รายงานผลการกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 27 ธ.ค. 2564
2.15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
2.17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ทุกไตรมาส ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
2.17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
4.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
4.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน และงบลงทุน) ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
4.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
4.4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
4.5 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
5.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคมพ.ศ.2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
5.9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 27 ธ.ค. 2564
5.10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 27 ธ.ค. 2564
5.11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 27 ธ.ค. 2564
5.12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
8.1 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เม.ย. – ก.ย.64) ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
9.1 หลักฐานการจัดอบรมให้ความรู้ 27 ธ.ค. 2564
1 มี.ค. 2565
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
- คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
- คู่มือการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ITA Document Image 1 มี.ค. 2565
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
11.1.1 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม64 - 30มีนาคม65) ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
11.1.2 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน(1เมษายน65-31สิงหาคม65) 27 ธ.ค. 2564
ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
12.1 หลักฐานผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
12.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
13.1 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
13.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการรับสินบนทุกรูปแบบ(ไตรมาส4) 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
14.1 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
14.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม(ไตรมาส4) 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
15.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองหน่วยงานของรัฐ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
16.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
16.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
17.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
17.1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
17.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 27 ธ.ค. 2564
17.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
18.1 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
20.1 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (รอบ 6 เดือน) ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (รอบ 12 เดือน) 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
21.1 หลักฐานการจัดอบรมให้ความรู้ 27 ธ.ค. 2564
21.2 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
22.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
23.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
23.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ITA Document Image 27 ธ.ค. 2564
23.3 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) 27 ธ.ค. 2564

รายงานปี 2564

ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1. บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยผู้บังคับบัญชา และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ทบทวนคำสั่ง) ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4 มี.ค. 2564
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.2 นโยบายของผู้บริหาร ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.13 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
3. แผนปฏิบัติการประจําปี ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
7. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
8.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
8.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจํา ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
8.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุประจําปี พ.ศ.2563 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
8.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
8.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
9. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
10. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
11. แบนเนอร์ ITA พ.ศ.2564 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1. เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 ITA Document Image 11 มิ.ย. 2564
2. รอบเดือน พ.ค. 64 ITA Document Image 11 มิ.ย. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563 ITA Document Image 12 มี.ค. 2564
3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564 ITA Document Image 12 มี.ค. 2564
3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564 ITA Document Image 12 มี.ค. 2564
3.4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564 12 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1.1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.4 มกราคม พ.ศ. 2564 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.7 เมษายน พ.ศ. 2564 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
1.9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 2564
1.10 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 2564
1.11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 2564
1.12 กันยายน พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 2564
2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
4 มี.ค. 2564
ข้อ เนื้อหา เอกสาร วันที่
2.1 หลักฐานการประกาศรายงานประเมินผลฯ ไตรมาสที่ 1 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
2.2 หลักฐานการประกาศรายงานประเมินผลฯ ไตรมาสที่ 3 รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 4 มี.ค. 2564
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 14 หน่วยงานราชการมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของ หน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 20 หน่วยงานมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต" ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรใหม่ในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG" ITA Document Image 4 มี.ค. 2564
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เครารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ITA Document Image 4 มี.ค. 2564